Emploi

Trouvez facilement votre premier job

Découvrir

L'actualité professionnelle des 18-30 ans

Découvrir
Finance

Découvrez les aides financières auxquelles vous êtes éligible

Découvrir
Santé
🎁 1 mois gratuit

La mutuelle qui prend soin de la santé des jeunes

Découvrir
Mobilité

Révisez le code de la route à partir de 9,90€

Découvrir

Offers “Abbott”

Expires soon Abbott

Quality Control Officer

  • VIETNAM
  • Marketing

Job description

JOB DESCRIPTION:

1. Chịu trách nhiệm tiến độ và hiệu quả công việc được giao:
- Kiểm nghiệm mẫu Bán thành phẩm/Thành phẩm/Độ ổn định
- Sử dụng tất cả các thiết bị kiểm nghiệm: Đo độ rã, đo độ hòa tan, UV-VIS, IR, HPLC,...
- Kiểm nghiệm viên Hóa lý
- Tuân thủ theo phân công công việc của trưởng nhóm
- Bảo đảm tính chính xác của kết quả kiểm nghiệm
- Tuân thủ qui trình và GLP
- Theo dõi tình trạng thiết bị kiểm nghiệm, lịch bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị được phân công.
2. Cập nhật tiêu chuẩn kiểm nghiệm theo dược điển hiện hành:
- Phát hiện các sai sót của tiêu chuẩn, qui trình kiểm nghiệm và báo cáo cho trưởng nhóm.
- Thực hiện cập nhật tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu của dược điển mới nhất và GMP EU theo phân công của trưởng nhóm.
- Phát hiện các sai sót của tiêu chuẩn, qui trình kiểm nghiệm và báo cáo cho trưởng nhóm.
3. Thực hiện điều tra OOS trong nhóm:
- Báo cáo ngay khi có OOS
- Thực hiện điều tra OOS theo sự phân công.

JOB FAMILY:

Operations Quality

DIVISION:

EPD Established Pharma

LOCATION:

Vietnam > Thuan An : Binh Duong Plant 1

ADDITIONAL LOCATIONS:

WORK SHIFT:

Standard

TRAVEL:

No

MEDICAL SURVEILLANCE:

Not Applicable

SIGNIFICANT WORK ACTIVITIES:

Routine work with chemicals